استراتژی پایدار | ترام

تغییر زبان

استراتژی پایدار

مسیر ترام به سمت توسعه پایدار
مسیری که گروه ترام از ابتدا تاکنون پیموده است، دست یابی به تعادلی میان نیازهای اقتصادی، وظایف اجتماعی و مسئولیت در قبال محیط زیست می باشد. ترام به شدت بر اصل حفظ منابع طبیعی و محیط زیست پاک برای نسل های بعدی پایبند می‌باشد.

آنچه که ترام تاکنون بر مبنای آن حرکت کرده و مسیر پیشرفت آینده نیز بر اساس آن خواهد بود، عبارت است از:

۱. احترام به مشتری و حفظ اعتماد آن در تمامی سطوح و منابع سازمان
۲. پاسخگو و قابل اعتماد بودن در خصوص تعهدات انجام شده نسبت به مشتری
۳. استفاده از نیروهای خلاق و آگاه بر دانش روز

استراتژی پایدار