افتخارات و گواهینامه ها | ترام

تغییر زبان

افتخارات و گواهینامه ها

پایبندی ما به تعهداتمان قابل اثبات است
ما در ترام تلاش زیادی را در راستای پایبندی به استانداردهای بین المللی در میان کارمندان و مشتریان کرده ایم. در این بخش ما

می‌توانیم به گواهینامه‌های مهمی که از نهادهای بین المللی دریافت کرده ایم اشاره کنیم

OHSAS18001:2007

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

3
مدیر جوان نمونه کشور

مهندس علیرضا احمدی

۶۰۰
ISO9001:2015

سیستم مدیریت کیفیت

Certificate1
ISO14001:2015

سیستم مدیریت زیست محیطی

5