TRUST | ترام

تغییر زبان

خبرنامه

تازه ترین اخبار در مورد گروه ترام

ترام چاپ سپاهان به منظور گسترش ارزشهای خود و ترویج بیشتر آن در سازمان با اجرای برنامه های فرهنگی ، مسابقات و جشن ها مربوطه مفهوم هر ارزش را در بین کارکنان مطرح نمود . در هفته گذشته اولین ارزش ترام، اعتماد مطرح شد که در آن باور عمل به تعهدات، حفظ سلامت مالی، رازداری، استفاده از شاخصهای استاندارد در عملکرد و داشتن ساختاری شفاف و سیستمی و فعالیت در چارچوب قانون جهت ایجاد اعتماد و… در فضایی صمیمانه با مشارکت همه پرسنل برگزار گردید.

 

برنامه هفته جاری نیز به نام برازندگی در حال اجراست…